Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

LogoUE_EFS_200


KOMUNIKATY

naglowekWER
 

 

Projekt „AKCJA AKTYWIZACJA - EFS”
w ramach programu
„Gwarancje dla Młodzieży”

 


Podlaska WK OHP w Białymstoku realizuje w woj. podlaskim wdrażany centralnie ogólnopolski projekt  „Akcja aktywizacja - EFS”.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, tj. osób młodych w wieku 15 – 24 lata, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu                   

Termin realizacji projektu: maj  2016 r. – sierpień 2017 r.

Wsparcie młodzieży w ramach projektu jest BEZPŁATNE.

UCZESTNICY PROJEKTU, to ogółem – 80 osób (w tym ogółem 8 grup uczestników z woj. podlaskiego realizujących projekt w: Białymstoku, Hajnówce, Grajewie, Suwałkach, Łomży, Augustowie i Kolnie), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, zagrożone są wykluczeniem społecznym.

Projekt adresowany jest do trzech grup wiekowych młodzieży.

SZCZEGÓŁÓWA CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:

GRUPA I A

UCZESTNIK:

 • jest w wieku: 15 – 16 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 15 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 17 r.ż.),
 • jest osobą bierną zawodowo,
 • nie posiada lub posiada niskie kwalifikacje zawodowe,
 • posiada słabe wyniki w nauce (średnia ocen w ubiegłym roku szkolnym – 2,9 lub niższa) i wykazuje dużą absencję na zajęciach szkolnych (nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymywały się na poziomie 20% i wyżej)

PROPONOWANE WSPARCIE UCZESTNIKOM W RAMACH PROJEKTU, to m.in.:

Dla każdego z uczestników przewidziane zostały indywidualne i kompleksowe formy pomocy.

Wsparcie przewidziane dla uczestników w tej kategorii wiekowej to przede wszystkim:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • wsparcie psychologiczne (pomoże w przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej),
 • kursy językowe,
 • kursy ogólnorozwojowe,
 • zajęcia wyrównawcze mające na celu umożliwienie im powrotu do nauki.

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PROJEKT:

1. HUFIEC PRACY 10-6 w Augustowie
ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów, tel. 87 644 63 16
e-mail: hp.augustow@ohp.pl
koordynator lokalny: Adam Siedlecki

2. HUFIEC PRACY 10-7 w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 31, 18-500 Kolno, tel. 86 272 32 09
e-mail: hp.kolno@ohp.pl
koordynator lokalny: Agnieszka Samul

GRUPA I B

UCZESTNIK:

 • jest w wieku: 16 – 17 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 16 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 18 r.ż.),
 • jest osobą bierną zawodowo,
 • nie posiada lub posiada niskie kwalifikacje zawodowe,
 • posiada opóźnienia w cyklu kształcenia, związane z sytuacją życiową lub zdrowotną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przypadków, w jakich osoba, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – Dz. U. Nr 0 poz. 857)

PROPONOWANE WSPARCIE UCZESTNIKOM W RAMACH PROJEKTU, to m.in.:

Dla każdego z uczestników  przewidziane zostały indywidualne i kompleksowe formy pomocy.

Wsparcie przewidziane dla uczestników w tej kategorii wiekowej to przede wszystkim:

 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (dzięki którym zdobędzie się zawód i szansę na usamodzielnienie się) z wypłaconym stypendium (za dany miesiąc),
 • zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania,
 • zajęcia z psychologiem,
 • kursy komputerowe (ECDL).

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT:

1. HUFIEC PRACY 10-4 w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
tel. 87 565 09 32, fax. 87 566 51 57
e-mail: hp.suwalki@ohp.pl
koordynator lokalny: Grzegorz Pilichowski

GRUPA II

UCZESTNIK:

 • jest w wieku: 18 – 24 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r.ż.),
 • jest osobą niepracującą / bierną zawodowo,
 • jest osobą niekształcącą się i nieszkolącą (tzw. grupa NEET),
 • nie posiada w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiada niskie kwalifikacje zawodowe lub posiada kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

PROPONOWANE WSPARCIE UCZESTNIKOM W RAMACH PROJEKTU, to m.in.:

1)     Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe, trzymiesięczne staże        
       zawodowe.
2)    Zdobywanie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do otrzymania zatrudnienia, w tym:

 • kursy językowe, kursy komputerowe (ECDL),
 • kursy prawa jazdy kat. B,
 • kursy przedsiębiorczości,
 • kursy zawodowe (w tym wypłata jednorazowo stypendium szkoleniowego dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy)
 • warsztaty z doradcami zawodowymi na temat skutecznych metod poszukiwania pracy,
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,

3) miesięczne staże zawodowe  z  wypłatą stypendium stażowego za dany miesiąc        

JEDNOSTKI REALIZUJĄCE PROJEKT:

1. HUFIEC PRACY 10-3 w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel. 86 216 39 79, fax. 86 216 33 08
e-mail: hp.lomza@ohp.pl
koordynator lokalny: Grażyna Dembek

2. HUFIEC PRACY 10-5 w Grajewie
ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo
tel. 86 261 03 09
e-mail: hp.grajewo@ohp.pl
koordynator lokalny: Teresa Maciorowska

3. HUFIEC PRACY 10-2 w Białymstoku
ul. NMP Królowej Rodzin 6
15-684 Białystok
tel. 85 653-35-05
e-mail: hp.bialystok@ohp.pl
koordynator lokalny: Jolanta Powichrowska

4. MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY
ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka
tel./fax: 85 682 30 13;  85 655 05 42
e-mail: mck.hajnowka@ohp.pl
koordynator lokalny: Emila Garustowicz

5.CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY w SUWAŁKACH
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel.: 87 566 51 57, tel./fax 87 566 51 59
e-mail: ceipm.suwalki@ohp.pl
koordynator lokalny: Ewa Kłoczko

PROJEKT PONADTO ZAPEWNIA nieodpłatnie:

 • wyżywieniem podczas zajęć grupowych (gorący posiłek)
 • dofinansowanie do kosztów poniesionych za zakup biletów komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie od NNW oraz ubezpieczenie zdrowotne
 • refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie (dot. zakwalifikowanych uczestników)

 

Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta  Dziemianiuk

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia uczestnikom projektu w miesiącu sierpniu 2017 r.  ikona_pdf

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007