Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


KOMUNIKATY

 


REKRUTACJA
młodzieży na rok szkolny 2017/2018

szczegóły


”BEZPIECZNE WAKACJE 2017”

HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W OKRESIE WAKACJI
w jednostkach opiekuńczo - wychowawczych

szczegóły

AKCJA LATO 2017

HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W OKRESIE WAKACJI
w jednostkach rynku pracy

szczegóły


Rekrutacja na kurs w Hajnówce

„Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu/obsługi programu magazynowego WF-MAG”

szczegóły


Nabór na stanowisko Referenta do spraw kształcenia i programów edukacyjnych

Białystok, dn. 01-08-2017 r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy  
w Białymstoku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Referenta do spraw kształcenia
i programów edukacyjnych

w Zespole ds. kształcenia, wychowania i refundacji

 

 Miejsce wykonywania pracy:

 15-558 Białystok, ul. Pozioma 4

 WARUNKI PRACY

 - praca administracyjno-biurowa;
 - praca przed monitorem ekranowym;

 

 ZAKRES ZADAŃ

 1. Pełnienie funkcji doradcy w sprawach pedagogiki oraz działalności edukacyjnej i profilaktycznej, a także kształcenia zawodowego i ogólnego.
 2. Inspirowanie i koordynowanie działań wychowawczych realizowanych przez kadrę wychowawczą w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki i edukacji oraz kształcenia ogólnego i zawodowego.
 3. Opracowywanie oraz nadzór nad realizacją wojewódzkich programów edukacyjno-profilaktycznych i resocjalizacyjnych, w tym także z zakresu kształcenia zawodowego.
 4. Koordynacja realizacji programów edukacyjnych w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych.
 5. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań z zakresu wychowania, profilaktyki w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych, a także sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z zakresu realizacji programów.
 6. Rozpoznawanie potrzeb społecznych w zakresie kształcenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy oraz opracowywanie rozwiązań dotyczących kształcenia i zatrudniania uczestników OHP.
 7. Współpraca z instruktorami praktycznej nauki zawodu w zakresie kształcenia zawodowego.
 8. Organizacja konkursów z zakresu kształcenia zawodowego na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
 9. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań z zakresu kształcenia zawodowego i ogólnego uczestników OHP, monitorowanie poziomu przygotowania zawodowego uczestników OHP.
 10. Opracowywanie okresowych analiz i ocen wyników kształcenia zawodowego i ogólnego uczestników OHP wraz z wnioskami i propozycjami mającymi na celu usprawnienia tej działalności.
 11. Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego oraz realizacji programów.

 

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
 • Znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczególności przepisów dot. kształcenia i przygotowania zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych
 • Dobra znajomość obsługi programu MS EXCEL, Word, Power Point
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole
 • Dyspozycyjność i elastyczność w pracy, komunikatywność, kreatywność, analityczne spojrzenie na problemy, umiejętność ich rozwiązywania, odpowiedzialność, rzetelność i sumienność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 WYMAGANIA DODATKOWE

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe miedzy innymi w opracowywaniu i realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.08.2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty/ przesłania drogą elektroniczną
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok, faxem pod nr: 85 651-61-87, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem "oferta pracy – referent do spraw kształcenia i programów edukacyjnych".

 

 INFORMACJE DODATKOWE

 • Podlaska WK OHP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskiej WK OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku kształtować się będzie od 2000 zł brutto plus dodatek za wysługę lat;
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu  pracy;
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a  także  oferty, które  nie  zawierają  kompletu  wymaganych  oraz    uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ kandydatki)  dokumentów  i oświadczeń;
 • Jedynie kandydaci zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do udziału w dalszej części postępowania będą telefonicznie informowani o terminie oraz formach selekcji;
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

WOJEWÓDZKI KOMENDANT
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Adam Krzysztof Romatowski

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007