Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


KOMUNIKATY

 


REKRUTACJA
młodzieży na rok szkolny 2017/2018

szczegóły


OFERTY PRACY W PODLASKIEJ WK OHP

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego – stażysta w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łapach


naglowekWER

REKRUTACJA MŁODZIEŻY w wieku 18-24 lata
do udziału w projekcie
„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA”

w ramach programu
„Gwarancje dla Młodzieży”

Z A P R A S Z A M Y  !

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, tj. osób młodych w wieku 18-24 lata, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.                         

Termin trwania projektu: wrzesień 2017 r.  – sierpień 2018 r.
Termin realizacji zajęć w ramach projektu:  listopad 2017 r. – sierpień 2018 r.

UCZESTNICY PROJEKTU to ogółem -  60 os. (w tym ogółem  6 grup uczestników z woj. podlaskiego realizujących projekt w: Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Grajewie, Kolnie i Hajnówce), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, zagrożone są wykluczeniem społecznym.  

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:
Ze względu na poziom wykształcenia i zakres doświadczenia zawodowego adresatami wsparcia będą:

 • Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej (dopuszcza się też uczestników z nieukończonym poziomem ISCED I), nie posiadają kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,    
 • Osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia,

w tym:

 • Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ze względu na status na rynku pracy adresatami wsparcia będą:

 • osoby bierne zawodowo  

Wsparcie młodzieży w ramach projektu jest BEZPŁATNE.

Planowane wsparcie w ramach projektu:

Dla uczestników przygotowano zintegrowane wsparcie w postaci oddziaływania wychowawczego połączonego z kursami zawodowymi i ogólnorozwojowymi. Działania będą się koncentrować na uzyskaniu, podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych oraz na realizacji staży zawodowych w zakładach pracy. Wsparcie będzie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.
- W I etapie projektu uczestnicy zostaną objęci opieką wychowawczą, psychologiczną i doradczą, w ramach zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego zostaną opracowane dla nich Indywidualne Plany Działania.
- W II etapie uczestnicy ukończą kursy zawodowe celem zdobycia lub zmiany zawodu czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji, a także szkolenia ogólnorozwojowe (językowe, komputerowe i prawa jazdy).

Zaplanowane formy wsparcia:

 • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,
 • grupowe treningi i warsztaty z psychologiem,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – kursy w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • kursy językowe,
 • kurs ECDL lub równoważny,
 • zajęcia z obsługi programów komputerowych,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • pośrednictwo pracy oraz pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 • kreowanie wizerunku uczestników projektu – metamorfoza (połączone z usługą stylisty i zakupem stroju)
 • trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców ze stypendium stażowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną.


MIEJSCA  REALIZACJI  PROJEKTU w woj. podlaskim:

Jednostki Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, które realizować będą projekt na Podlasiu:

1) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku - 10 osób    
    ul. Dąbrowskiego 22, 15-872 Białystok, tel.: 85 652 34 98  
    
2) Młodzieżowe Centrum Kariery w  Hajnówce - 10 osób  
    ul. 11-go Listopada 24, 17-200 Hajnówka, tel.: 85 682 30 13
    
3) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży - 10 osób
    ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel.: 86 216 33 08
    
4) Młodzieżowe Centrum Kariery w  Grajewie - 10 osób    
    ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo, tel.: 86 261 00 65
    
5) Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie - 10 osób
    ul. Wojska Polskiego 31,18-500 Kolno, tel. 86 278 10 62
    
6) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - 10 osób    
    ul. Sejneńska 13,16-400 Suwałki, tel.: 87 566 51 57

Koordynator wojewódzki projektu: Elżbieta Dziemianiuk


OFERTY PRACY


Białystok, dn. 15.11.2017 r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy
w Białymstoku

poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Specjalisty do spraw rozwoju zawodowego – stażysty
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Łapach


Miejsce wykonywania pracy:
ul. Matejki 19, 18-100 Łapy

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno - biurowa;
- praca przed monitorem ekranowym;

ZAKRES ZADAŃ

 • Badanie potrzeb w zakresie kształcenia z terenu działania,  
 • Współpraca z urzędami pracy i pracodawcami, instytucjami edukacyjno – szkoleniowymi,
 • Prowadzenie rekrutacji na szkolenia i kursy,
 • Organizowanie szkoleń i kursów,
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji szkoleń i kursów,
 • Rozliczanie realizacji szkoleń, sporządzenie sprawozdań i informacji  z prowadzonej działalności.
 • Analizowanie rynku pracy z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych,  
 • Udzielanie informacji o możliwościach szkolenia zawodowego (zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, podwyższenie kwalifikacji, przekwalifikowanie),
 • Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na ww. stanowisku, a w szczególności przepisów ustaw: Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych
 • Dobra znajomość obsługi programu MS EXCEL, Word
 • Umiejętność czytania przepisów
 • Umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole
 • Dyspozycyjność i elastyczność w pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu organizacji szkoleń

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.12.2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty/ przesłania drogą elektroniczną
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok, faxem pod nr: 85 651 61 87, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem "oferta pracy – specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta w MCK w Łapach"


INFORMACJE DODATKOWE

 • Podlaska WK OHP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskiej WK OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosić będzie 2100,00 zł brutto plus dodatek za wysługę lat;
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa w pełnym wymiarze czasu  pracy;
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a  także  oferty, które  nie  zawierają  kompletu  wymaganych  oraz    uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ kandydatki)  dokumentów  i oświadczeń;
 • Jedynie kandydaci zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do udziału w dalszej części postępowania będą telefonicznie informowani o terminie oraz formach selekcji;
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007