Podlaska Woj. Komenda OHP

Podlaska WK
ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


KOMUNIKATY

KURS


Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Hajnówce
ogłasza nabór na kurs "Operator obrabiarek CNC”


Planowany termin rozpoczęcia kursu: 28 czerwca 2017 r.

szczegóły


 

OFERTY PRACY
 
Referent do spraw refundacji
 

 

Białystok, dn. 13.06.2017 r.

Wojewódzki Komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy
 w Białymstoku


poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Referenta do spraw refundacji
w  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach

 

 Miejsce wykonywania pracy:
 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 13

 

 WARUNKI PRACY

 - praca administracyjno-biurowa;
 - praca przed monitorem ekranowym;

 ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie od pracodawców i sprawdzanie kompletności wniosków o zawarcie umowy o refundację,
 • prowadzenie rejestru przyjętych wniosków o zawarcie umowy o refundację,
 • przyjmowanie  od pracodawców  i sprawdzanie pod względem merytoryczno – formalnym wniosków o dokonanie refundacji,
 • udzielanie pracodawcom informacji dotyczących warunków i trybu refundowania wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń,
 • wprowadzanie i aktualizacja wniosków o zawarcie umowy o refundację oraz wniosków o dokonanie refundacji kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników w programie DELFIN.

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • sumienność,
 • umiejętność czytania przepisów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i internetu,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 WYMAGANIA DODATKOWE

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe przy realizacji podobnych zadań.

 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.06.2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty/ przesłania drogą elektroniczną
 • Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok, faxem pod nr: 85 651-61-87, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem "oferta pracy – referent do spraw refundacji"

 INFORMACJE DODATKOWE

 • Podlaska WK OHP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskiej WK OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;
 • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosić będzie 2000 zł brutto plus dodatek za wysługę lat;
 • Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na okres próbny w pełnym wymiarze czasu  pracy;
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a  także  oferty, które  nie  zawierają  kompletu  wymaganych  oraz    uwiarygodnionych  (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ kandydatki)  dokumentów  i oświadczeń;
 • Jedynie kandydaci zakwalifikowani przez Komisję rekrutacyjną do udziału w dalszej części postępowania będą telefonicznie informowani o terminie oraz formach selekcji;
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007