Podlaska WK
ul. Handlowa 6 G, 15-399 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87, 651 73 65
e-mail:
 podlaska@ohp.pl

BIPNadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

SZKOLNE OŚRODKI KARIERY

SZKOLNE OŚRODKI KARIERY - Co to jest?

SzOK - jest to miejsce w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (pracownia komputerowa, biblioteka, gabinet doradcy zawodowego lub dowolna klasa), gdzie uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności, kształtować postawy i zachowania niezbędne do realizowania swojej drogi zawodowej, poznawać reguły rządzące rynkiem pracy oraz mieć możliwość uzyskiwania informacji o ścieżkach edukacyjnych i lokalnym rynku pracy, a także zapoznać się z podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy.
W Szkolnym Ośrodku Kariery praca z młodzieżą może przybierać różne formy: wykładów, prelekcji, treningów, szkoleń, kursów umiejętności i warsztatów grupowych, porad indywidualnych i samodzielnej pracy pod opieką szkolnego doradcy zawodowego.

Podstawowym celem idei tworzenia Szkolnych Ośrodków Kariery jest niedopuszczenie do tego, aby absolwenci szkół stawali się i pozostawali bezrobotnymi. Niezbędne jest więc zwiększanie szans absolwentów na uzyskanie pierwszych doświadczeń związanych z rynkiem pracy jeszcze podczas nauki w szkole średniej lub wyższej.

Programowymi adresatami Szkolnych Ośrodków Kariery powstałych w ramach konkursu są:

  • młodzież danej szkoły, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, w której powstał Szkolny Ośrodek Kariery;
  • młodzież innych szkół w danej miejscowości lub okolicy, w której powstał Szkolny Ośrodek Kariery;
  • rodzice uczniów wymienionych w poprzednich punktach;
  • absolwenci szkół, w których powstały Szkolne Ośrodki Kariery jak i innych szkół w danej miejscowości, uczący się w jednostce edukacyjnej wyższego stopnia, pracujący oraz bezrobotni;
  • nauczyciele zainteresowani lub zajmujący się preorientacją zawodową;
  • wszyscy pozostali, którzy są zainteresowani stałym lub sporadycznym kontaktem ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery.

Wszelkie prawa zastrzeżone Podlaska Wojewódzka Komenda OHP 2007